Thiết kế, quản trị Website Doanh Nghiệp

thiet ke website

CHƯƠNG TRÌNH:

Thiết kế, quản trị Website Doanh Nghiệp bằng Joomla

Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Open Source Content Management Systems ). Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet.

Xem tiếp